Friday, 14 July 2017

KENAPA PERLU BERMAZHAB?

Oleh : Ustaz Mohd Khafidz bin Soroni
1. Kita perlu bersyukur kerana hidup sebagai muslim. Namun, untuk menjadi muslim yang terbaik tidak cukup hanya membaca sendiri al-Quran dan hadis serta memahaminya dengan akal fikiran sendiri semata-mata, tanpa ada sebarang disiplin, kaedah atau garis panduan yang muktabar serta guru mursyid yang boleh memberi tunjuk ajar. Bukannya sedikit muslim yang telah tergelincir dalam usaha memahami ilmu agamanya dek kerana mainan akal, hawa nafsu serta tipu daya Iblis dan syaitan. Ini kerana mereka cuba memahaminya tanpa sebarang disiplin dan kaedah yang muktabar serta guru yang mursyid.
2. Selain teks al-Quran dan hadis yang bersifat jelas dan tetap maknanya, ada teks al-Quran dan hadis yang bersifat samar dan makna berlapis. Justeru, ia memerlukan kaedah yang terbaik untuk memahaminya. Memilih yang terbaik tentu bukan suatu kerja yang mudah. Bagi mendapatkan kefahaman yang terbaik, tugas sukar ini telah dipikul oleh imam-imam mujtahid di kalangan para Salaf dahulu. Mereka telah mengusahakannya dengan kesungguhan dan kemampuan ilmu yang tiada tolok bandingnya pada zaman sekarang, selain mempunyai sifat soleh, warak, kuat beribadah, takwa dan zuhud yang cukup tinggi. Pada hari ini, kita sebenarnya hanya mewarisi dan menikmati hasil usaha daripada mereka sahaja.
3. Bagaimanapun, hasil usaha (ijtihad) yang digembengkan oleh mereka itu tidak keseluruhannya sama dan mempunyai berbagai variasi, yang kita kenalinya sebagai ‘mazhab’. Namun, perselisihan antara mereka berjalan dengan penuh adab dan harmoni di atas dasar: “Pandangan kami benar, namun boleh jadi salah. Pandangan yang lain salah, namun boleh jadi benar”. Ia juga berdasarkan konsep; yang benar mendapat dua pahala dan yang salah tetap mendapat satu pahala.
4. Terdapat sejumlah tokoh mujtahid Salaf yang masyhur dan terkenal, antara mereka ialah:
1. Imam Sufyan bin ‘Uyainah (198) di Makkah
2. Imam Sa‘id bin al-Musayyib (94) di Madinah 
3. Imam Malik bin Anas (179) di Madinah
4. Imam as-Syafi’i (204) di Mesir
5. Imam al-Laith bin Sa’ad (175) di Mesir
6. Imam al-Hasan al-Basri (110) di Basrah
7. Imam Sufyan at-Thauri (161) di Kufah
8. Imam Abu Hanifah (150) di Kufah
9. Imam Ibn Abi Laila (148) di Kufah
10. Imam Syuraik al-Qadhi (177) di Kufah
11. Imam Ibn Syubrumah (144) di Kufah
12. Imam Ahmad bin Hanbal (241) di Baghdad
13. Imam Abu Thaur (240) di Baghdad
14. Imam Dawud az-Zahiri (270) di Baghdad
15. Imam Ibnu Jarir at-Tabari (310) di Baghdad 
16. Imam Ishaq bin Rahawaih (238) di Naisabur
17. Imam al-Auza’i (157) di Syam.
18. Imam Ibn al-Mubarak (181) di Khurasan.

5. Boleh dikatakan selepas kurun ketiga hijrah, hampir semua para ulama yang datang kemudian hanya bermazhab dengan mazhab imam-imam mujtahid tersebut. Ini kerana kemampuan yang makin berkurangan di kalangan para ahli ilmu, selain kejelasan usul mazhab yang telah disusun oleh imam-imam tersebut, serta faktor-faktor lainnya.
6. Bermazhab bermaksud memilih keputusan dan kefahaman terbaik dalam isu-isu atau hukum-hukum furu‘ (cabang) berdasarkan dalil-dalilnya yg berbentuk zanni, terutama al-Quran dan sunnah, serta melalui kaedah-kaedah pendalilan yang terbaik menurut pandangan ijtihad mereka. Jika bukan kerana tujuan ini, maka tidak ada maknanya bermazhab. Hukum-hakam yang sudah jelas dan berbentuk qat’i tidak termasuk dalam persoalan bermazhab, seperti hukum berwuduk, bilangan waktu solat, bilangan rakaat solat, wajib bertaubat, haram mencuri dan seumpamanya.
7. Dengan bermazhab menatijahkan pilihan terbaik menurut pandangan ijtihad masing-masing dalam memahami ajaran syariat Islam, di dalam rangka beribadat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan cara hidup beragama yang mampu meraih keredhaan-Nya di dunia mahu pun di akhirat. Mazhab pada hakikatnya adalah hasil penelitian secara mendalam yang dilakukan oleh para imam mujtahid untuk mengetahui kehendak sebenar dan batasan syarak yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis. Ringkasnya, bermazhab adalah memilih kefahaman terbaik yang selari dengan tuntutan al-Quran dan hadis, selain memelihara diri umat Islam agar tidak terkeluar daripada lingkungan syarak.
8. Namun, kebanyakan mazhab yang disebut tadi telah pun pupus kerana tidak dipelihara, ditahkik dan dibukukan oleh pengikut-pengikut mereka kecuali 4 mazhab sahaja, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah (Hanafi), mazhab Imam Malik bin Anas (Maliki), mazhab Imam as-Syafi’i (Syafi’i) dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Hanya empat mazhab ini yang diwarisi secara bersanad, dikemaskini, dibuat redaksi, diperinci, ditahkik dan diberi khidmat oleh para alim ulama. Adapun yang lainnya tidak sedemikian, meskipun pandangan-pandangan mereka ada direkodkan di mana-mana, namun ia tidaklah lengkap, terputus sanad, ada kemungkinan mereka menarik balik pandangan dan adakalanya tidak diketahui wajah-wajah pendalilannya. Faktor-faktor sebegini menjadikan ia kurang dapat dipercayai dan diyakini, berbeza dengan 4 mazhab tadi.
9. Oleh kerana dalam soal beragama perlu kepada pandangan yang jiwa kita berasa berpuas hati, yakin dan tenang menerimanya, maka ciri-ciri ini secara umum wujud pada keempat-empat mazhab muktabar tersebut, yang cukup teliti dan lengkap metodologinya dengan usul, kaedah istinbat dan susunan hukum fiqh yang sistematik berdasarkan inti pati al-Quran dan sunnah. Hal ini menjadikan hukum-hakam daripada empat mazhab ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kerana itu, ia kekal, bersambung turun temurun setiap generasi dan berkembang sehingga kini.
10. Pada zaman ini, mereka yang anti-mazhab, atau tidak mahu bermazhab dengan keempat-empat mazhab ini dengan dakwaan mahu terus merujuk kepada al-Quran dan sunnah sebenarnya turut ‘bermazhab’ juga tanpa sedar. Ini kerana pandangan-pandangan yang dipilih dan didakwa sebagai kuat oleh mereka sebenarnya adalah kefahaman campuran yang datang daripada salah satu mazhab yang empat itu jua. Hakikatnya mereka juga bermazhab dengan mazhab ulama yang menjadi ikutan mereka. Yang anehnya, dalam banyak isu mereka juga tidak sepakat dalam menentukan pandangan-pandangan yang perlu dipilih dan didakwa sebagai kuat atau sunnah hingga berlaku banyak perselisihan antara mereka. Ia mungkin disebabkan usul mazhab mereka yang agak celaru dan tidak jelas. Ada juga pandangan mereka yang sangat jauh tersasar daripada roh sunnah, seperti gemar membidaahkan dan mensyirikkan orang lain. Barangkali kerana ‘mazhab baru’ mereka belum dikemaskini, dibuat redaksi dan diberi khidmat dengan begitu cermat dan teliti.
11. Secara analogi, jika anda diberi pilihan antara pokok yang sudah besar teguh, sudah pasti subur dan sentiasa berbuah lebat dengan pokok yang masih kecil muda, serta belum pasti subur dan hasil buahnya. Mana satukah yang anda akan pilih??
12. Mazhab Syafii misalnya, selain mempunyai metodologi usul, kaedah dan susunan hukum fiqh yang cukup sistematik dan lengkap, juga mempunyai tokoh2 besar yg cukup handal, namun mereka masih tetap bermazhab, seperti al-Baihaqi, al-Hakim an-Naisaburi, al-Khatib al-Baghdadi, Imam al-Haramain al-Juwaini, al-Ghazali, al-Baghawi, Qadhi Husain, ar-Rafi‘i, an-Nawawi, ‘Izzuddin bin ‘Abd as-Salam, Fakhruddin ar-Razi, Ibnu as-Solah, az-Zarkasyi, al-Bulqini, as-Subki, Ibnu Daqiq al-‘Id, az-Zahabi, Ibnu Kathir, al-‘Iraqi, Ibnu Hajar al-Haitami, al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, as-Suyuti, Syeikhul Islam Zakaria al-Ansari, as-Sya‘rani, ar-Ramli, al-Bajuri dan lain-lain. Jika dibandingkan keadaan kita dengan para ulama besar tersebut, layakkah kita untuk tidak bermazhab, ditambah dengan sifat warak, ikhlas, takwa, zuhud dan adab kita yang sangat jauh kurangnya berbanding dengan mereka? Haihat...!
13. Jumlah keseluruhan kitab-kitab fiqh mazhab Syafii sama ada yang besar atau kecil amat banyak sekali untuk dihitung. Terdapat lebih 700 buah kitab yang telah disusun, sebagaimana yang disenaraikan oleh Syeikh Muhammad Nuruddin al-Makki di dalam kitabnya Asma’ al-Kutub al-Fiqhiyyah li-Sadatina al-A’immah as-Syafi’iyyah. Jika diteliti dengan lebih lanjut, mungkin jumlahnya kini lebih besar daripada angka tersebut.
14. Walaupun mungkin ada terdapat perbezaan pandangan antara pengarang-pemgarang kitab tersebut, namun kesemua mereka berjalan di atas usul mazhab Syafii. Semua isu baru atau semasa akan dirujukkan kepada usul dan kaedah mazhab, maka tidak menjadi permasalahan jika ijtihad yang dikeluarkan mungkin bertentangan secara zahir dengan fatwa Imam as-Syafii sendiri. Ini membuktikan mereka bukan bertaklid buta kepada Imam as-Syafii dan bersifat rigid, sebagaimana yang cuba ‘dipaksakan’ demikian oleh sesetengah orang yang jahil terhadap mereka yang bermazhab Syafii. Malah, terdapat tingkatan-tingkatan ijtihad yang berbeza di kalangan ulama mazhab Syafii yang menjadikan mereka sama ada mujtahid mazhab, mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa. Perlu diketahui, berijtihad di dalam ruang lingkup usul mazhab Syafii masih tetap menjadikan mereka bermazhab Syafii, bukannya sepertimana yang didakwa oleh si fulan tersebut.
Wallahu a‘lam.
Sumber dari Facebook (Tazkirah)
14.7.2017

PENGERTIAN IJMA'

A.      PENGERTIAN IJMA'
Ijma' (الِإجْمَاعُ) adalah mashdar (bentuk) dari ajma'a (أَجْمَعَ) yang memiliki dua makna:
1)   Tekad yang kuat (العَزْمُ المُؤَكَّدُ) seperti: أَجَمَعَ فُلَانٌ عَلَى سَفَرٍ  (sifulan bertekad kuat untuk melakukan perjalanan).
2)      Kesepakatan (الاتِّفَاقُ) seperti: (أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ عَلَى كَذَا) kaum muslimin bersepakat tentang sesuatu.
Sedangkan makna Ijma' menurut istilah adalah:
اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيْ عَصْرِ مِنَ العُصُوْرِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الأُمُوْرِ
"kesepakatan para mujtahid ummat Muhammad saw setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu pula". (lihat Irsyadul Fuhul: 71).
Menurut definisi diatas, kandungan dasar pokok Ijma' antara lain:
1)      Kesepakatan (الاتِّفَاقُ) artinya kesatuan pendapat, baik ditujukan oleh perkataan atau dengan sikap.
2)   Para Mujtahid (المُجْتَهِدُوْنَ). Ijtihad adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang yang alim (berilmu) untuk mngistinbatkan (menetapkan) hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya. Sehingga yang dituntut dari seorang mujtahid adalah pengarahan kemampuan secara maksimal dalam menetapkan ketentuan hukum.
3)      Ummat Muhammad yang dimaksud adalah ummat ijabah (ummat yang menerima seruan dakwah Nabi saw).
4)      Setelah wafatnya Nabi saw, sehingga kesepakatan kaum muslimin ketika beliau hidup tidak disebut ijma'.
5)      Didalam satu masa tertentu artinya kesepakatan yang terjadi pada masa kapan saja.
6)      Pada perkara-perkara tertentu yaitu perkara-perkara syar'i atau perkara-perkara yang bukan syar'i tetapi memiliki hubungan dengan syari'at (lihat, Ibhaj fi Syarh Minhaj: 2/349).

B.      IJMA' MERUPAKAN SEBUAH DALIL
Jumhur ulama' berpendapat bahwa Ijma' adalah dalil dan hujjah syar'i (dasar hukum syari'at).
Allah swt berfirman:
Artinya:"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". (QS. An Nisaa': 115).
Sesungguhnya ayat ini menjadi dalil bahwa Ijma' ummat ini adalah hujjah yang terpelihara dari kesalahan. Dasar pemikiran tersebut adalah dikarenakan Allah swt mengancam orang yang menyelisihi jalan kaum mukminin dengan kehinaan dan api neraka. Sabilul Mu'minin (jalan orang-orang yang beriman dalam ayat diatas) berbentuk tunggal mudof (disandarkan) mencakup seluruh hal yang dianut oleh orang-orang beriman, baik berupa aqidah maupun amal perbuatan. Apabila mereka sepakat untuk mewajibkan, menganjurkan, mengharomkan, memakruhkan atau membolehkan sesuatu, maka ini adalah jalan mereka. Dan barangsiapa yang menyelisihinya, setelah tercapainya kesepakatan mereka, maka ini berarti ia mengikuti jalan selain jalan mereka.
Allah swt berfirman:
Artinya:"Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian". (QS. Al Baqarah: 143)
Apabila mereka bersaksi tentang satu hukum, bahwa Allah swt telah memerintahkan suatu hal, melarang ataupun membolehkannya, maka persaksian mereka adalah ma'shum (terpelihara dari kekeliruan), karena mereka adalah orang-orang yang alim (berilmu) tentang apa yang mereka persaksikan dan adil dalam persaksian mereka.
Apabila Allah swt menjadikan mereka sebagai saksi, maka berarti mereka tidak bersaksi dengan yang bathil. Dan apabila mereka bersaksi bahwa Allah swt memerintahkan sesuatu, maka Allah pasti telah memerintahkannya. Dan apabila mereka bersaksi bahwa Allah melarang sesuatu, maka Allah pasti melarangnya". (lihat Majmu' Fatawa: 19/177).
Rasulullh saw bersabda:
"إِنَّ اللهَ لَا يُجْمِعُ أُمَّةِ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ"
"sesungguhnya Allah tidak menghimpun ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama'ah. Barangsiapa yang menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka". (HR. Tirmidzi: 2168).

C.       IJMA' BERSANDAR PADA AL-QUR'AN DAN SUNNAH
Madzhab jumhur ulama' menyatakan bahwa Ijma' wajib bersandar kepada dalil. Hal itu dishahihkan oleh sebagian ahli ilmu, bahkan Al-Amidy pun menyatakan adanya kesepakatan ulama' tentang  hal tersebut dan beliau tidak menghiraukan orang yang berbeda dengan pendapatnya tersebut. Dan jumhur ulama' pun menyatakan bahwa dalil yang dijadikan sandaran juga bersifat Qath'y (landasan hukum yang mutlak), baik dari Al-Qur'an atau Sunnah Mutawatir serta yang bersifat Dzanny (landasan hukum yang tidak mutlak), seperti hadits ahad dan lain-lain. (lihat Majmu' Fatawa: 19/169).

D.      FAEDAH IJMA'
Para ulama' berbeda pendapat tentang faidah Ijma', apakah memberi faidah yang qath'y atau dzanny. Dalam masalah ini ada tiga (3) pendapat yang kuat, yaitu:
1)      Ijma' adalah hujjah qath'y. Al-Ashfahani berkata: inilah yang masyhur.
2)      Ijma' tidak memberi faidah kecuali dzanny saja, baik sandarannya bersifat qath'y atau dzanni.
3)      Ijma' yang disepakati oleh ulama' mu'tabar (diakui kualitas keilmuannya), maka dianggap qhat'y sedangkan Ijma' yang tidak disepakati seperti Ijma' Sukuti yaitu Ijma' yang penetapannya tidak ditetapkan dengan tegas, maka dinilai dzanni. Inilah pendapat yang tepat, sebagaimana yang dipilih oleh syeikhul Islam Ibnu Taimiyah. (lihat Majmu' Fatawa: 7/39).

E.       HUKUM MENYALAHI IJMA'
Hukum bagi orang yang tidak mengakui atau menyalahi Ijma' sebagai sebuah dalil terbagi dalam dua (2) golongan:
1)      Orang yang mengingkari kehujjahan (dalil) Ijma'. Sebagian ulama' menganggap orang ini kafir. Pengarang Kasyful Asyrar berkata: barang siapa yang mengingkari Ijma', maka berarti ia membatalkan seluruh agamanya. Karena paras Ushuluddin (dasar agama) dan sumber rujukannya adalah Ijma' kaum muslimin. (Kasyful Asyrar: 3/266).
Akan tetapi sabagaimana telah dimaklumi bahwa Ushuluddin dan paras utamanya adalah pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dilalah (dalil) nya menurut kebanyakan para ulama' atas dasar Ijma', baik dzanni maupun qath'i, karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang disepakati. Untuk itu orang yang mengingkari dalil Ijma' tidak dianggap kafir, akan tetapi hanya dianggap pelaku bid'ah atau fasiq.
2)      Orang yang menyalahi suatu hukum yang ditetapkan atas dasar Ijma'. Hal ini memiliki tiga tingkatan:
a.       Hukum yang telah diketahui secara pasti dalam agama. Semuanya telah menjadi Ijma' baik bagi orang awam maupun orang khusus (ulama'), seperti keesaan Alloh swt, Rububiyah-Nya. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, kenabian Muhammad saw sebagai penutup para Rasul. Nash-nash yang menunjukkan terjadinya hari qiyamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari perhitungan, jannah dan neraka, ushul-ushul syari'at dan ibadat seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Maka, tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengingkarinya adalah kufur.
b.      Hukum yang ditetapkan oleh Ijma' qath'y, seprti haramnya mengawinkan seorang gadis dan bibinya sekaligus, haramnya berdusta kepada Rasulullah saw dan lain-lain. Maka orang yang mengingkarinya juga kufur. Karena, ia mengingkari hukum syar'i yang ditetapkan oleh dalil qath'i
c.       Hukum yang ditetapkan oleh Ijma' dzanni (seperti Ijma' Sukuti), maka orang yang mengingkarinya dianggap fasiq, ahlul bid'ah dan dia tidak kufur.

Sumber dari Facebook Tazkirah
14.7.2017

Ma’rifatullah

Adalah Mengenal Allah atau Mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya.
Mengenal Allah ini bukan Mengenal melalui panca indera, karena Dia tidak dapat dicapai oleh Panca indera, sebagaimana firman-Nya: Dia tidak dapat dicapai oleh Mata.(Qs. Al An`am 6:103). Mengenal Allah juga bukan dengan Akal fikiran, karena Dia pun tidak tercapai dengan akal fikiran. sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW; Tafakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fi Dzatillah azza wa jalla / Berfikir-fikirlah perihal tanda-tanda kebesaran Allah (ciptaan Allah), dan jangan berfikir-fikir terhadap Dzat Allah.(HR. Thabrani, Baihaqi, Bukhari, Nasai, Hakim, Abu Nuaim). Dan Firman Allah; Dan Allah memperingatkan kamu dari (memikirkan) Diri-Nya.
Jadi Ma’rifatullah disini adalah dengan Hati, karena Hanya Hatilah yang mampu menerima Pandangan Allah, sehingga Hati Mendapatkan Cahaya Allah, dan Hati tidak dapat mendustakan apa telah dilihatnya.

Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat rupamu tetapi Allah melihat hatimu.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman Bin Shakhr ra)
Hati yang bersih, di dalamnya ada Lampu yang ber-Cahaya, yang demikian itu adalah Hati orang mukmin.(HR. Ahmad dan Ath Thabarani dari Abu Said al-Khudri)

….orang – orang yg dibukakan Hatinya oleh Allah untuk berserah diri, maka dia mendapat Cahaya dari Tuhannya.(Qs.39:22)
Sahabat Nabi bertanya mengenai ayat ini; Apakah yg dimaksud di-buka-kan itu, wahai Rosul? Maka Rosulullah SAW, menjawab; Dibukakannya ialah dilapangkan. Pembukaan itu adalah kelapangan atau kelonggaran. Sesungguhnya Cahaya itu jika dilemparkan ke dalam Dada, maka Dada memuatnya dan menjadi lapang.(HR. Al-Hakim)

Bila Hati seseorang telah dimasuki oleh Cahaya maka Hati itu akan menjadi lapang dan terbuka.
Lalu orang banyak bertanya; apakah tandanya Hati yg lapang dan terbuka itu?
Jawab Rosulullah SAW; ada Perhatian terhadap kehidupan yg kekal di akhirat dan timbulnya pengertian tentang tipu daya kehidupan dunia ini dan Orang Bersedia menghadapi MATI SEBELUM DATANGNYA MATI.(HR. Ibnu Jurair)

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.(Qs.53:11)

Rasulullah Saw ditanya:
“Dimana Allah?dilangit ataukah dibumi?
Beliau Menjawab:”Didalam hati hamba-hamba-Nya yang beriman”
(Hadis yg diriwayatkan oleh ibnu Umar)

Nabi Saw Bersabda:
“sesungguhnya Allah mempunyai tempat(wadah) dari penduduk bumi.wadah Tuhan kamu itu adalah hati hamba-hamba-Nya yang Saleh”
(HR.Thabrani dari ibnu Umar al-Khaulani)

Allah berfirman:
“Bumi dan langit-Ku tidak cukup memuat-Ku.tetapi hati hamba-Ku yang beriman,yang lemah lembut dan tenanglah yang mampu memuat-Ku”(Hadist Qudsi).

Rosulullah SAW, bersabda:
“Bahwasanya hati anak Adam seluruhnya terletak diantara dua jari Tuhan yang Rahman.”(Hadits Riwayat Muslim)

Nabi kita Muhammad SAW menyuruh umatnya agar pertama sekali kita dalam beragama Islam adalah Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga mempunyai iman yang teguh. Sebagaimana Rosulullah SAW bersabda: Awwaluddin Ma’rifatullah, artinya; Mula-mula beragama adalah Mengenal Allah.

Dalam hal Ma’rifatullah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat beliau; “Wahai Rosulullah, apakah amalan yang paling utama? Rosulullah SAW menjawab; Ilmu Mengetahui tentang Allah. Sahabat itu bertanya pula; Ilmu apa yang Nabi maksudkan? jawab Nabi SAW; Ilmu Mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya. Sahabat itu rupanya menyangka Rosulullah SAW salah tanggap, lalu sahabat itu menegaskan; Wahai Rosullah kami bertanya tentang Amalan sedang anda menjawab tentang ilmu! jawab Nabi SAW pula; Sesungguhnya sedikit amalan akan berfaedah bila disertai dengan Ilmu mengetahui Allah dan banyak amalan tidaklah bermanfaat bila disertai dengan kejahilan tentang Allah SWT.

Dan di lain riwayat, ada seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata; Wahai Rosulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang aneh? Rosulullah SAW pun balik bertanya: apa yang kamu perbuat tentang induk ilmu sehingga kamu bertanya tentang keanehan-keanehannya? orang itupun bertanya; apakah induk ilmu itu, wahai Rosulullah? Nabi pun menjawab; Mengenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya.

Rosulullah Saw pernah ditanya; Mengapa kami telah banyak berdoa, tetapi doa kami tidak dikabulkan? Beliaupun menjawab; Karena kalian berdoa kepada Tuhan yang tidak kalian Kenal.

Ma’rifatullah adalah ilmu yang sampai ketingkat keyakinan yang mutlak dalam mengenal ke-Esa-an Allah, baik itu Af’al, Asma, Sifat, dan Dzat-Nya. Dan Arifbillah (orang yang mengenal Allah) itu selalu merasa dan yakin bahwa dia bersama dengan Allah SWT dimana saja berada. Hal seperti inilah semulia-mulianya iman, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW;
Dari Abbadah bin Samat r.a, berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda;
“Semulia-mulianya iman seseorang yaitu ia Mengetahui bahwa Allah bersama dia dimana saja berada.” (HR. At Thabrani).

Allah SWT menciptakan makhluk adalah dengan tujuan yang paling utama, yaitu untuk Mengenal-Nya. sebagaimana Firman Allah di dalam Hadits Qudsi;
“Aku adalah Perbendaharaan yang tersembunyi, Aku ingin dikenal, maka kujadikan Makhluk supaya dengan Aku mereka kenal.”(HR. Bukhori)

Setelah kita mengenal Allah SWT, maka kita diwajibkan untuk mengabdi kepada-Nya. seperti Firman Allah di dalam Alquran;
Dan Aku tidak menjadikan Jin dan Manusia melainkan untuk mengabdi kepada-Ku. (Azzariyaat 51:56)

Manusia itu juga adalah Kholifah Allah yang diberi Amanat untuk Mengenal-Nya. Hal ini di isyaratkan di dalam Alquran;
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan Amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulAmanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. dan dipikullah Amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.(Al Ahzab;76)
Zalim dan bodoh karena lupa terhadap dirinya sendiri dan jatuh dari derajat yang tinggi, tidak menyadari akan fitrahnya sendiri sebagai makhluk yang dinilai mampu menyandang amanat Ilahi yaitu Mengenal Allah dan Meng-Esa-kan-Nya.
Amanat terbesar adalah Mengenal Allah dan Meng-Esa-kan-Nya, hal ini karena apabila Meng-Esa-kan Allah bukanlah Amanat yang tertinggi, maka Mengapa Allah berfirman di Alquran; Bahwa Dosa yang paling besar adalah Syirik.(QS. Al Luqman:13)
Jadi dari penjelasan ini marilah kita kembali kepada Fitrah yaitu Mengenal Allah.

Jalan untuk Mengenal Allah SWT adalah melalui Kepunyaan-Nya, yaitu Segala yang ada di langit dan di bumi, seperti yang difirmankan Allah SWT;
Qs.42:53;Jalan Allah (Ma’rifatullah) yaitu kepunyaan-Nya segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi.

Dari seluruh kepunyaan-Nya apa yg ada dilangit dan apa yg ada dibumi,manusialah yg paling mulia dan paling sempurna.

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak – anak Adam………(Al Isra 17 ; 70)

Aku ciptakan manusia dengan sempurna (ATIN 95 : 4).

Setelah sempurna kejadiannya Aku hembuskan Ruh-Ku ke dalamnya.( AL HIJR 15 : 29 ).

Maka dari itu,untuk mengenal Allah dengan sempurna haruslah melalui manusia itu sendiri.

Qs.41:53;Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami disegenap alam dan pada diri mereka sendiri,sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia itu Haq (benar adanya).

Dan sabda Nabi Muhammad saw; Orang yg benar-benar ma’rifat kepada Allah adalah yg lebih mengenal terhadap dirinya sendiri.

Qs.51:21;Dan di dalam dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak melihat?
Qs.50:16;Kami lebih dekat daripada urat lehermu.
Qs.2:186;Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka katakanlah bahwa Aku Dekat.
Nabi bersabda;Barangsiapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya.

Dari penjelasan-penjelasan ini sudah dapat memberi kita bahan untuk ber-Tafakkur tentang diri kita sendiri, sebagaimana Perintah Allah: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka sendiri? (Qs.30:8).
Maka Marilah kita ber-Tafakkur, Masuk Ke Dalam diri kita masing-masing!
Untuk Mengenal diri, Apakah kita harus Masuk ke dalam diri?
Iya, karena bila kita mau Mengenal diri tapi kita tidak Masuk ke dalam diri, maka Perkenalan terhadap diri kita hanya sebatas Prasangka-Prasangka saja, hanya sebatas rasa-rasanya, atau katanya-katanya. Maka untuk mengenal diri sebenar-benar diri kita harus Masuk ke dalam diri dan Melihatnya sendiri.
seperti Firman Allah; Dan di dalam dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak melihat? (Qs.51:21).

Lalu Bagaimana kita Masuk ke dalam diri kita?
Kita KELUAR dari Dalam diri kita Melalui indrawi-indrawi kita, dengan cara Membuka. Maka begitulah Cara kita MASUK ke Dalam diri kita Melalui indrawi-indrawi kita, dengan Cara Menutupnya!
Bagaimana Cara Menutupnya?
Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya.(An Nahl 16 : 43).

Berikut ini adalah sedikit bahan Renungan untuk Mengenal diri kita, maka Renungkanlah, Dialog ini;
Tuhan bertanya: Siapa kamu?
Aku menjawab : aku si fulan.

Tuhan berkata:Aku tidak bertanya namamu,siapa kamu?
Aku menjawab:aku anaknya si fulan tinggal di A kerja di B.

Tuhan berkata;Aku tidak bertanya orang tuamu,tempat tinggal dan kerjaan mu,jadi siapa kamu?
Aku menjawab; aku adalah badan ini.

Tuhan berkata; bukan, Aku tidak bertanya badan yg ada padamu,siapa kamu? Jawab ku;aku adalah rasa.

Tuhan berkata; bukan,Aku tidak bertanya rasa yg ada padamu,siapa kamu?
Aku berkata;aku adalah akal fikiran.

Tuhan berkata;Aku tidak bertanya akal fikiran yg ada padamu,siapa kamu?
Aku menjawab;aku adalah hati.

Tuhan berkata;Aku tidak bertanya hati yg ada padamu,siapa kamu?
Jawabku;aku adalah ruh.

Tuhan berkata;bukan,Aku tidak bertanya ruh yg ada padamu,siapa kamu?
Aku menjawab;aku adalah hamba-Mu.

Tuhan berkata;Bukan,Aku tidak bertanya kedudukanmu,siapa kamu?
Lalu jawab ku;aku adalah Diri-Mu.

Tuhan berkata;bukan,Aku tidak bertanya Diri-Ku yg ada dalam dirimu,siapa kamu?

Dalam keadaan bingung,nanar dan sasar,Aku menjawab;Tuhan,aku telah menjawab ini,itu tapi Engkau selalu berkata bukan,lalu siapa aku,Tuhan?
Tuhan berkata:renungkanlah itu,Masuklah kedalam dirimu lalu keluarkan dan kosongkan semua yg ada padamu!lepaskan semua atribut yg ada padamu, namamu, badanmu, rasamu, akal fikiranmu, hatimu, ruhmu, dan Diri-Ku yg ada didalam dirimu.lepaskan semua!maka engkau akan tahu siapa kamu!

Setelah itu lalu aku Masuk ke Dalam diriku, Menutup semua indrawiku, menutup semua ilmu pengetahuanku, kemudian aku Melihat Cahaya-Nya, sehingga aku seakan-akan sirna di dalam Cahaya-Nya, lepas dari semua; nama, badan, rasa, akal fikiran, hati dan ruh.

Kemudian aku berkata: Tuhan,setelah aku bisa lepaskan semua atribut ku yaitu namaku, badanku, rasaku, akal fikiranku, hatiku,dan ruhku.Tapi satu yang tidak bisa aku lepaskan yaitu Diri-Mu,karena bila aku lepas dari-Mu maka aku akan Hancur, Musnah, Lenyap, Tiada.
Dan Tuhan pun berkata;itulah dirimu!
Maka aku berkata;Maha Suci Engkau,hanya Engkaulah yang ada,Engkaulah yang kekal.
Qs.28:88;segala sesuatu musnah (tiada) kecuali Wajah-Nya yg kekal

Di dalam Mengenal Allah SWT itu ada tingkatannya, tingkat yang paling rendah adalah Mengenal Allah hanya sebatas Huruf dan nama Allah, hal ini ditunjukkan oleh Allah sendiri melalui Firman-Nya;
Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka; Siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? tentu mereka akan menjawab; Allah. Maka katakanlah; Segala puji bagi Allah! Tetapi kebanyakan mereka tidak Memahami (Allah).(Qs.29:63)
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka; Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab; Allah. katakanlah; Segala puji bagi allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Allah).(Qs.31:25)

Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa mereka Mengenal Nama Allah SWT, tetapi mereka belum memahami dan Mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang Allah SWT, sebagaimana Firman Allah:
Mereka Tidak Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.(Qs.22:74)

Dan tingkat yang paling Tinggi dalam Mengenal Allah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, para nabi, dan Para Wali Allah. Hal ini ditunjukkan di dalam sabda Nabi SAW;
Demi Allah, sesungguhnya aku yang lebih Mengetahui tentang Allah dan akulah yang sangat Takut kepada-Nya.(HR. Bukhori)
dan Firman Allah;
Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah Ulama (Orang yang Mengetahui).(Qs.35:28)
Apabila kita hubungkan antara ayat ini dengan hadis Nabi SAW, maka jelas bahwa yang dimaksud Ulama dalam ayat tersebut adalah Orang yang Mengetahui Allah Robbul Alamin.

Jadi, dalam hal Mengenal Allah SWT diperlukan Hati yang telah Mendapatkan Cahaya-Nya, karena hanya dengan Cahaya-Nya lah Hati akan Mengenal Allah.
Marilah kita Memohon kepada Allah untuk ma’rifat-Nya, seperti yang diberikan kepada Kekasih-Kekasih-Nya yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Para Nabi, Para Wali. Dan semoga kita tidak seperti apa yang di=Firmankan Allah dalam Alquran;

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk Neraka kebanyakan dari Jin dan Manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk Memahami (Allah), dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar.(Qs.7:179)

Sumber dari Whatsapp Group
14 July 2017

Monday, 10 July 2017

Drummond, Irene Melville (1905–1942)


Irene Melville Drummond (1905-1942), army matron, was born on 26 July 1905 at Ashfield, Sydney, daughter of Cedric Drummond, marine engineer, and his wife Katherine, née Melville, both Queensland born. Educated at Catholic schools in Adelaide and at Broken Hill, New South Wales, Irene returned to Adelaide, trained as a nurse at Miss Laurence's Private Hospital, qualified in obstetrics at the Queen's Home and worked at Angaston Hospital. In 1933 she moved to the Broken Hill and District Hospital where she proved to be a compassionate and extremely competent nurse, well liked and respected by her superiors and colleagues. She served as a surgical sister, assistant-matron and acting-matron.
Appointed sister in the Australian Army Nursing Service, Australian Imperial Force, on 8 November 1940, Drummond was called up for full-time duty with the 2nd/4th Casualty Clearing Station in January 1941. Next month she sailed for Singapore to join the 2nd/9th Field Ambulance. Briefly back with the 2nd/4th C.C.S., she was promoted matron on 5 August and posted to the 2nd/13th Australian General Hospital in September. When the Japanese invaded Malaya on 8 December, the hospital was situated near Johore Bahru. In January 1942 it was hurriedly moved to St Patrick's School, Singapore. Despite chaotic conditions—brought on by the hasty retreat, enemy air-raids and increasing admissions of battle casualties—Drummond's quiet efficiency helped to ensure that the wards were operational within 48 hours.
By early February 1942 surrender to the Japanese appeared likely. Throughout January, Major General Gordon Bennett had repeatedly refused to allow the evacuation of A.A.N.S. personnel. It was not until 10 February that they began leaving, five days before the capitulation. On the 12th only Drummond, Matron Olive Paschke of the 2nd/10th A.G.H. and sixty-three members of their staffs remained in Singapore. Although the nurses had begged to be allowed to stay with their patients, they were put on board the steamer, Vyner Brooke, that day for the perilous voyage to Australia. On the 14th in Banka Strait the vessel was hit by bombs. The nurses helped other passengers to abandon ship. Scooping up a small Chinese boy as the Vyner Brooke sank, Drummond escaped in a lifeboat.
A group of survivors, including Drummond and twenty-one fellow nurses, came ashore at Radji Beach, Banka Island. They were joined by some twenty British servicemen from another sunken ship. Having discovered that the island was already in the hands of the Japanese and that no help could be expected from the local population, on 16 February the party resolved to surrender. One of the Vyner Brooke's officers was sent to Muntok to negotiate with the Japanese. While he was away Drummond suggested that the civilian women and children should leave for Muntok. Shortly after the civilians departed, a Japanese officer and twenty soldiers arrived at the beach.
Ignoring pleas that the remaining group was surrendering, the Japanese separated the men from the women. The men were marched around a small bluff to another cove; there they were shot and bayoneted. The Japanese returned to the nurses who had been left sitting on the beach and ordered them to walk into the sea. All knew their fate as they entered the water in silence. The Japanese soldiers opened fire with a machine-gun. Irene Drummond was one of the first to die.
She was mentioned in dispatches in 1946. The Sister Drummond Memorial Park, opened at Broken Hill hospital in 1949, commemorates her.

Citation details

Julie Gorrell, 'Drummond, Irene Melville (1905–1942)', Australian Dictionary of Biography, National Centre of Biography, Australian National University, http://adb.anu.edu.au/biography/drummond-irene-melville-10051/text17727, published first in hardcopy 1996, accessed online 10 July 2017.
This article was first published in hardcopy in Australian Dictionary of Biography, Volume 14, (MUP), 1996

Resources:


Some Tasmanian nurses – An Anzac Story

2/4 Casualty Clearing Station nurses in Malaya. Back row, from left: E. Dorsch (drowned 1942), B.Wilmott (murdered Banka Isand 1942), W. Raymont (died as POW 1945), E. Balfour-Ogilvy (murdered Banka Island 1942), P.Farmener (murdered Banka Island 1942).
Front row from left: D.Gardam (died as POW 1945), Matron I.Drummond (murdered Banka Island 1942), E. Hannah (POW).
Absent: K.Kinsella (drowned 1942)
The two Tasmanians in this group are Dora Gardam and Wilhelmina Raymont.

Some Tasmanian nurses – An Anzac Story
MORE THAN 67 years ago, as Singapore was collapsing to the onslaught of the Japanese invasion, a last-minute decision evacuated Australian nursing staff. 
On February 12th, 1942, 131 nurses of the 2/10 and 2/13 Australian General Hospitals (AGH) and the 2/4 Casualty Clearing Station (CCS) left Singapore on board three ships, the Wah Sui, the Empire Star and the Vyner Brooke, in the last more or less organized group of ships to escape.  Three days later Singapore capitulated.
Tasmanian nurses Harley Brewer, Mollie Gunton, Hilda Hildyard, Maisie Rayner and Jessie Simons were working at Saint Patrick’s School, the site of the 2/13 Australian General Hospital (AGH), when on February 11th all the nurses were assembled.  Matron Irene Drummond called for volunteers for immediate evacuation.  No nurses stepped forward.
The same thing happened when the Matron of the 2/10 AGH, Olive Paschke, the senior Australian nurse in Malaya, addressed her staff, and when Sister Kathleen Kinsella spoke with the members of the 2/4 CCS.  All the nurses knew that there were not enough ships available for use as hospitals for the increasingly numerous battle casualties. There were more than a thousand casualties in the hospitals, and the only ship which evacuated some wounded men was the Wah Sui.  The last thing the nurses wanted to do was leave the wounded.  Sister Jessie Simons later wrote that “there was a good deal of sulphurous protest against the distasteful order to evacuate”.
With no volunteers forthcoming, the matrons then drew up lists of nurses who were to be evacuated within two hours.  The rest were to be evacuated the next day.  Mollie Gunton recalled that “at the time we left we felt ghastly.  It was like giving up all our nursing principles.  There were so many wounded that stretcher cases were lying outside the hospital”.  Hilda Hildyard remembered the emotional wrench.  “When we were told to leave a number of us were crying”. 
But, unknown to the nurses at the time it was only through the determined efforts of one of the senior Australian medical officers of the 8th AIF Division, Colonel Derham, that all were not captured by the Japanese when Singapore fell.
On at least three occasions during the last weeks and days before the fall of Singapore Derham recommended officially to General Gordon Bennett, the commander of Australian forces in Malaya, that the nurses be evacuated before their safety was threatened.
The requests were refused on the grounds that civilian morale would be undermined.  It was only when Derham ordered six nurses of the 2/10 AGH to embark with 120 wounded Australian soldiers on the Wah Sui on February 10th, without seeking permission, two days after the Japanese had landed on Singapore Island, that General Bennett agreed to the evacuation of all the nurses. 
The next day the nurses chosen to go on the Empire Star left Saint Patrick’s School first, and Matron Drummond “kissed every sister goodbye with the tears running down her cheeks”.  She would never see any of them again. 
The nurses had no time to sort through their possessions.  Most of the things they had collected in their months in Malaya and Singapore had to stay in storage.  They left the hospital with essentials only, throwing “a few belongings into a hand case, iron rations into a gas mask bag”, and carrying the obligatory tin hat.
Some hastily wrote the names and addresses of their wounded army patients to pass on news to their families in Australia.  Then they were driven into the chaos of the Singapore wharves.
“The situation we met when we arrived at the wharves was just like a nightmare, and we were living it”.  Sister Gunton always vividly remembered the scene of destruction and disorder that was Singapore harbour.  “Storage tanks were going up in flames all around us.  The whole sky was illuminated and there were thick plumes of smoke”.
The 60 nurses assigned to the Empire Star (including Tasmanians Brewer, Gunton, Hildyard and Rayner) were unable to board for several hours as Japanese planes bombed and strafed the area..  “There was a big crate of Christmas toys on the wharf.  While we were taking shelter from the bombing, troops broke open the crate and threw teddy bears to us.”
By this time there were many troops in the docks who had become separated from their units and were trying to escape.  This added to the confusion and the captains of the last available ships were wary about who they allowed on board.  The captain of the Empire Star was reluctant to permit the nurses on board. “Thereafter followed a heated argument for some time”, which was resolved when the senior escort officer with the nurses “drew his revolver – and on we went”.
Things were so hectic that only some of the nurses were aware of this development.  Hilda Hildyard was so tired, having just come off night duty, that she had little recollection of events at the wharves.  She did remember, however, watching in anguish as a valued possession she’d managed to salvage at the last minute was dropped in deep water as the nurses’ bags were loaded on the ship.
Controversy surrounds an incident in which more than 200 Australian soldiers forced their way on board the ship just before it was due to move from its docking berth.  They were arrested when the ship reached Java several days later, but were subsequently released and attached to Australian military units in Java.  They were captured by the Japanese when Java fell a few weeks later, in March.
These troops and the nurses were only a small proportion of the human cargo on the Empire Star when she finally left Singapore early on February 12th.  An estimated 2,154 passengers, including civilian women and children and air force personnel, who were being evacuated in the hope of taking an active role in the war on Java, were crammed on board the old cargo ship which had accommodation facilities for 16 people.
They were forced to anchor until daylight near the entrance to the harbour in order to negotiate the mines surrounding the approaches to Singapore.  “During the night we were brought on deck in case we had to abandon ship quickly.  I have a vivid memory of the flames silhouetting Singapore against the dark sky”, said Mollie Gunton.
The delay exposed the Empire Star and other ships in the convoy to attack by air.  “The Japanese had a habit of attacking Singapore at eight o’clock sharp in the morning.  They came in from all directions, bombing and strafing.  You could set your watches by them”.  The same routine occurred on February 12th, with the evacuating ships still in sight of Singapore.
The Empire Star took three direct hits during the day which killed 17 and wounded 32.  Two Australian nurses tending the wounded on deck used their bodies to shield their patients from air attacks.  Margaret Anderson was awarded the George Medal and Veronica Torney the MBE for bravery and devotion to duty under fire.
The nurses were full of praise for the ship’s captain, who watched the Japanese attacks from the deck, ordering changes in direction as the bombs fell.  Troops on board used what weapons they had to fight back.  One Japanese aircraft was shot down by small-arms fire, creating some jubilation.
Friday, February 13th, passed without incident for the Empire Star.  “I’ll never believe the superstition about Friday the 13th being unlucky”, said Harley Brewer to the press after arriving in Australia.  Mollie Gunton speculated that the ship was ultimately saved because it caught fire.  “It is possible they thought we were sinking.  They didn’t attack again”.
Harley Brewer was right.  They were lucky.  The Japanese attacked and sank two other ships in the convoy from the air and another fell victim to a torpedo from a submarine.  The Empire Star hugged the coast of Sumatra, and on February 14th limped into Batavia, another port in turmoil and disorder. 
On this day, unknown to the nurses on the Empire Star, their 65 colleagues aboard the Vyner Brooke, which had left Singapore harbour some hours in their wake, were caught in the open sea by a squadron of Japanese dive-bombers.  Until then they had largely escaped the attention of Japanese planes, although most of their lifeboats had been wrecked by a lone strafing run by a Japanese fighter the day before.
The whole squadron dived on the ship in succession.  Jessie Simons counted 27 shuddering explosions of near misses before two bombs hit the ship, one exploding in the engine room.  The Vyner Brooke sank quickly.  “Within fifteen minutes of the first hit, no sign remained of the Vyner Brooke but a pair of leaking boats, a few rafts, scattered wreckage and scores of human heads bobbing on the oily sea”.
In the ensuing hours and days 12 of the Australian nurses drowned or were killed in the sea, including Matron Paschke and Kathleen Kinsella, the senior nurse of the 2/4 CCS.
One group of about 75 people, including 22 of the Australian nurses, managed to get to a beach on Banka Island, just off the coast of Sumatra.  Sister Vivian Bullwinkel of the 2/13 AGH described, after the end of the war, what happened next.  The Japanese “took half the men away down the beach behind a bluff, came back and took the other half away…  After the second party they came back and cleaned their rifles and bayonets in front of us, and then lined us up and signed to us to march into the sea.  Then they started machine gunning from behind.  Matron Drummond, Sister Casson and Sister Wight were killed before they reached the water’s edge…”
Bullwinkel feigned death and was the sole survivor of the 22 nurses.  She hid in the jungle briefly, and after finding and helping a seriously wounded English soldier, was finally captured.  She was reunited in captivity with 31 other Australian nurses who had survived the sinking of the Vyner Brooke (including Tasmanians Jessie Simons, Dora Gardam and Wilhelmina Raymont), and they spent the rest of the war trying to survive in prison camps in Sumatra.
Dora Gardam and Wilhelmina Raymont died in captivity, in April and February 1945 respectively, as did six other Australian nurses.
Only 24 of the 65 nurses who left Singapore on the Vyner Brooke survived the war.  Two of them, including Jessie Simons, wrote books of their experiences as prisoners of war.  Simons’ book, While History Passed, was published in 1954, dedicated “To the memory of the girls who did not return.
At the time that disaster struck the Vyner Brooke in mid-February 1942, the Empire Star underwent some rapid emergency maintenance work in Batavia, then left for Australia with one other ship, carrying between them 3,000 people.  After clearing the Sunda Strait the Empire Star sailed independently for Fremantle, the other ship making for Colombo.  On the way out they passed the Orcades with its ill-fated passenger cargo of Australian troops bound for Java.  The Orcades was the advance ship bringing Australian troops home from the Middle East to meet the Japanese threat, but was diverted to Java.
They were all captured in early March.  But the Orcades escaped, leaving Batavia on February 21st, carrying to safety the nurses who had been evacuate from Singapore on the Wah Sui.
The Empire Star arrived safely in Australia, but although the nurses were glad to have escaped, “it didn’t mean a lot because we were all too worried about what might have happened to the other girls”.  They were not to learn about the fate of their colleagues on the Vyner Brooke until September and October 1945.
Some of the returned nurses wrote to relatives of soldiers they had nursed in Singapore, either forwarding letters from wounded men or informing their parents and wives of their welfare just before the fall of Singapore.  Many of the relatives responded, expressing their gratitude for the correspondence, as well as their anxieties and their deep anguish and overwhelming helplessness in the face of the wall of silence that had descended since the Japanese victory.
The letters demonstrate, in microcosm, the innermost feelings of a nation at war in the months of 1942 after more than 10,000 of its people had been killed, wounded or captured in the south-west Pacific area from Malaya in the west to Rabaul in the north east.
Mollie Gunton kept letters written to her from all parts of Australia in the months that followed her return.  One mother wrote from Sydney:  “Words fail to express my appreciation of the very kind thoughts in reporting the whereabouts of my dear son (one and only).  Naturally I have been unable to rest with the continual thought of him on my mind.  Now you set me at rest…”
A father wrote from Brisbane in late August, 1942:  “Your letter was not answered due to the very serious illness of my wife who has since passed away.  You were very good in giving what information you could about my son.  We had a letter written by him on February 8th but we have not heard anything since.  When I do I hope the news will be good.  I wrote to him through the Red Cross Bureau in Melbourne and I will not know anything until the names appear in the papers.  I do hope for his return as I am left entirely on my own.  He is our only son and it will be a problem for me to let him know his mother has passed on.  He will take it very badly as his mother was all to him and he to her.”
A wife wrote from Bundaberg:  “Sister, you can imagine my joy on opening your letter.  It was the first news of any kind I had regarding my husband since the fall of Singapore.  I am indeed grateful to hear you say in your letter that he was not badly wounded.”
Another wife wrote from Bondi in New South Wales:  “It is so much better to know that my husband is probably a prisoner of war than not to know anything at all.  It is the suspense and waiting that gets one down…  I wish to thank you and say I am just as proud of you and your nurses as I am of the AIF boys.  I’m sure everyone else is too.”
One of the burdens borne by the nurses who returned on the Empire Star was the ignorant hostility by some sections of the Australian civilian population.  Sisters Gunton and Rayner were presented with white feathers in a Hobart street soon after their return to Tasmania in March 1942.  Their reaction was one of “stupefied shock and disbelief”.  But they were not the only ones to receive such treatment.  Nurses in other states were welcomed by the white feather brigade.
The nurses were assigned to other army hospital units for the rest of the war, being moved around Australia as circumstances demanded.  Then, in September 1945, some of them, including Harley Brewer and Mollie Gunton, returned to Singapore as part of the 2/14 AGH, to tend to the large numbers of sick and injured prisoners of war as they were released from camps across south-east Asia.
They re-established their hospital in the same location they had left in 1942, in the buildings of Saint Patrick’s School, and experienced a “terrible shock” when first confronted with the physical condition of the emaciated ex-prisoners.  On one occasion some of the nurses were invited to visit a group of Australians at Changi. “They served us what they’d been eating during the war.  It consisted of things they could scrounge, bits of grass, leaves and weeds, which was then boiled.  It was nauseating.”
The highlight, and at the same time the saddest moment for nurses who had escaped Singapore in 1942, occurred with the arrival of their colleagues who had survived the prison camps on Sumatra. “We were overjoyed to see them, but they were almost unrecognizable, and so many of them had died.”
The sight of the starved and ill women outraged many of the patients, all former prisoners, and the hospital staff were kept busy controlling those most upset.  The news spread, prompting a decision to post extra guards where Japanese troops were being detained.
Jessie Simons, the one surviving Tasmanian nurse of those who had been on the Vyner Brooke, wrote later:  “Wonder of wonders!  The hospital was our old stamping ground…  Past the admitting officers we went and wearily climbed the stairs.  What a welcome we got at the top from the nursing staff.  Quite a number of the girls had been in Malaya with us before the fall of Singapore.  Tongues wagged a welcome, and these girls opened their wardrobes and showered gifts on us…  I’ll never forget their love and kindness to us – something too wonderful to describe.”
The nurses left Singapore for the second and last time, in October, 1945, aboard the hospital ship Manunda.  “On this trip we had three happy, care-free weeks of peace”, said Jessie Simons. “But what a thrill at last to step on Australian soil again.  It had taken us three years and ten months to get there.”  By now they knew they were no longer “staff nurses” or “sisters”, but Lieutenants and Captains. Their new uniforms were amazingly different (“what on earth had happened to everything, fancy sisters in pants!”).  But they were home.
The work and service of all the nurses who served in Singapore is summed up in the citation for an award to Mollie Gunton.  Australia’s senior military officer, General Thomas Blamey, wrote: “Your devotion to duty and keen sympathetic interest have been an outstanding example to those working with you and have been well in keeping with the reputation enjoyed by the Australian Army Nursing Service”.
During World War II 71 Australian nurses died on active service.  137 received decorations.  Forty years after the war, in 1985, a study revealed that nearly a third of Australian women who had served overseas during World War II were “in difficult financial circumstances”, and that 80% of them were recognized as needing help for war-related injuries and illnesses.  It was acknowledged that they had been disadvantaged by discriminatory rates of pay, and discriminatory application of repatriation benefits on the basis of gender, including ineligibility to receive nursing-home care from the Department of Veterans Affairs.
Peter Henning
Postscript:  The Japanese officer in charge of the unit which massacred people on the beach on Banka Island in 1942 committed suicide in custody in 1948.  The Japanese commander of the prison camp in Sumatra where nurses had died through ill-treatment was sentenced to 15 years imprisonment in 1948.
Sources:
Jessie Simons, While History Passed, 1954.
Mollie Gunton, photos, letters from relatives of POWs, interviews with author.
Hilda Hildyard, interview with author.
Newspaper reports, 1942 and 1945.
Jan Bassett, Guns and Brooches, 1992.
Rupert Goodman, Our War Nurses, 1988.
Stephen Garton, The Cost of War: Australians Return, 1996.
Peter Henning, “Against All Odds”, Leatherwood, No. 8.


Peter Henning
One group of about 75 people, including 22 of the Australian nurses, managed to get to a beach on Banka Island, just off the coast of Sumatra.  Sister Vivian Bullwinkel of the 2/13 AGH described, after the end of the war, what happened next.  The Japanese “took half the men away down the beach behind a bluff, came back and took the other half away…  After the second party they came back and cleaned their rifles and bayonets in front of us, and then lined us up and signed to us to march into the sea.  Then they started machine gunning from behind.  Matron Drummond, Sister Casson and Sister Wight were killed before they reached the water’s edge…”
Bullwinkel feigned death and was the sole survivor of the 22 nurses.  She hid in the jungle briefly, and after finding and helping a seriously wounded English soldier, was finally captured.  She was reunited in captivity with 31 other Australian nurses who had survived the sinking of the Vyner Brooke (including Tasmanians Jessie Simons, Dora Gardam and Wilhelmina Raymont), and they spent the rest of the war trying to survive in prison camps in Sumatra.

Resources:RANAU MEMORIAL

On the left is a photograph of the Ranau POW Memorial that commemorates those Australian and British Soldiers who died on the Death Marches from Sandakan to Ranau in 1945 and those prisoners who died at Ranau. It also commemorates the assistance given by the local people of British North Borneo (now Sabah). It is commonly known as the Gunner Cleary Memorial. The memorial is inscribed as follows:
THIS MEMORIAL MARKS THE SITE OF A PRISON CAMP OF SURVIVORS OF THE FIRST DEATH MARCH FROM SANDAKAN TO RANAU FROM JANUARY TO APRIL 1945.
OF THE 2000 AUSTRALIAN SOLDIERS OF THE 2 ND A.I.F. AND 750 BRITISH SOLDIERS OF THE BRITISH ARMY WHO LEFT SANDAKAN ONLY 6 AUSTRALIANS SURVIVED.
ON THIS ACTUAL SPOT, VX 52128 GUNNER ALBERT NEIL CLEARY, 2/15 TH FIELD REGIMENT, ROYAL AUSTRALIAN ARTILLERY, WAS CHAINED TO A STAKE AND BEATEN AND STARVED FOR 11 DAYS BEFORE HE FINALLY DIED ON 20 TH MARCH 1945, AGED 22 YEARS.
 THIS MEMORIAL ALSO COMMEMORATES THE COURAGE AND BRAVERY OF THE LOCAL PEOPLE OF SABAH, WHO SO GALLANTLY ASSISTED THE PRISONERS-OF-WAR AGAINST OVERWHELMING ODDS.
LEST WE FORGET
OFFICIALLY UNVEILED BY DATUK JOSEPH PAIRIN KITINGAN, CHIEF MINISTER OF SABAH, ON 31 JULY 1985 IN THE PRESENCE OF:
KEITH BOTTERILL SURVIVOR OF THE MARCH
OWEN CAMPBELL SURVIVOR OF THE MARCH
NELSON SHORT SURVIVOR OF THE MARCH
BRUCE C RUXTON STATE PRESIDENT RSL, VICTORIA
JUNE M HEALY DEPUTY NATIONAL SECRETARY, RSL

Ranau Memorial

Gunner Albert Cleary
2/15th Australian Field Regiment

Resource: